پایان نامه

تحقیق c (3571)

2-10 بایستهها و ویژگیهای رمان دینی ………………………………………………………. 31 2-11 عناصر داستان ………………………………………………………………………………… 34 2-12 طرح(پیرنگ)……………………………………………………………………………. 35 2-13 شخصیت و شخصیت پردازی……………………………………………………………. 41 2-14 زاویه دید………………………………………………………………………………………..45 2-15 موضوع…………………………………………………………………………………………..48 2-16 درونمایه………………………………………………………………………………………… 49 2-17صحنه و صحنه پردازی………………………………………………………………………. 50 ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان‌نامه c (3573)

535454555659606061656768717273 شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید 8687879092949698104112116فهرست مطالبفصل اول:کلیات پژوهش …………………………………………………………………………………………..1-1 پیشگفتار ……………………………………………………………………………………………………………………………………………2-1 بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………………………3-1 اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………..4-1 سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………….5-1 تعریف واژگان ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منابع مقاله c (3552)

2-9-1- بهلول182-9-2- شبلی202-9-3- محمد معشوق طوسی222-10- نگاهی به “عقلاءالمجانین” از سه منظر242-10-1- عقلای مجانین و امور اجتماعی242-10-2- عقلای مجانین و امور سیاسی272-10-2-1- ارتباط زبان و قدرت در حکایات عقلای مجانین27عنوان صفحه 2-10-2-2- عقلای مجانین و ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منبع تحقیق c (3563)

4-3) حکایت یافتن شاه باز را به خانه ی کمپیر زن :………………………………………………………………………..114 4-4) حکایت حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه به جهت غریمان :…………………………………………………….1164-5) حکایت زنده شدن استخوان ها به دعای عیسی علیه الیلام :……………………………………………………1194-6) حکایت ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منبع مقاله c (3554)

از جمله مؤسسّین این انجمنها که در تشکیل سبک بازگشت یا رستاخیز ادبی سهم عمدهای داشت میرزا عبدالوهّاب نشاط اصفهانی شاعر و نویسنده عهد قاجار بود که با تأسیس انجمن ادبی نشاط در شهر اصفهان ادامه مطلب…

By 92, ago