پایان نامه

منابع و ماخذ مقاله c (3557)

این پایان نامه به تجلی مبانی مکتب اکسپرسیونیسم در غزلیات شمس و تفاوت های این دو پرداخته است. کلید واژه:اکسپرسیونیسم ،مولانا ، هنجار شکنی ،ذهنیت گرایی ،استعاره ،عشق ،سماع ، مرگمقدمه:مکتب اکسپرسیونیسم (هیجان نمایی) یکی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منبع مقاله c (3554)

از جمله مؤسسّین این انجمنها که در تشکیل سبک بازگشت یا رستاخیز ادبی سهم عمدهای داشت میرزا عبدالوهّاب نشاط اصفهانی شاعر و نویسنده عهد قاجار بود که با تأسیس انجمن ادبی نشاط در شهر اصفهان ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منابع مقاله c (3552)

2-9-1- بهلول182-9-2- شبلی202-9-3- محمد معشوق طوسی222-10- نگاهی به “عقلاءالمجانین” از سه منظر242-10-1- عقلای مجانین و امور اجتماعی242-10-2- عقلای مجانین و امور سیاسی272-10-2-1- ارتباط زبان و قدرت در حکایات عقلای مجانین27عنوان صفحه 2-10-2-2- عقلای مجانین و ادامه مطلب…

By 92, ago